Koncesije

Plan davanja koncesija za 2021. godinu

 

Dimnjačarske usluge

Opći uvjeti isporuke komunalne usluge obavljanja dimljačarskih poslova

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti

Cjenik dimnjačarskih poslova na području Općine Podravske Sesvete

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova

ODLUKA O OBAVLJANJU DIMNJAČARSKIH POSLOVA NA PODRUČJU OPĆINE PODRAVSKE SESVETE

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OBAVLJANJU DIMNJAČARSKIH POSLOVA NA PODRUČJU OPĆINE PODRAVSKE SESVETE

CJENIK DIMNJAČARSKIH USLUGA - Dimko d.o.o.

 

Groblje 

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika unutar groblja na području Općine Podravske Sesvete

Opći uvjeti isporuke komunalne usluge uslužne komunalne djelatnosti ukopa pokojnika

Cjenik za usluge na groblju na području Općine Podravske Sesvete

ODLUKA O UPRAVLJANJU GROBLJEM NA PODRUČJU OPĆINE PODRAVSKE SESVETE

ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O UPRAVLJANJU GROBLJEM NA PODRUČJU OPĆINE PODRAVSKE SESVETE

ODLUKA O IZMJENAMA ODLUKE O UPRAVLJANJU GROBLJEM NA PODRUCJU OPCINE PODRAVSKE SESVETE

ODLUKA O UTVRĐIVANJU NAKNADA ZA USLUGE NA GROBLJU NA PODRUČJU OPĆINE PODRAVSKE SESVETE

 

Drava kom 

CJENIK javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Podravske Sesvete od 01.09.2021.

Ugovorne kazne od 01.09.2021

Zaključak o davanju suglasnosti na cjenik DRAVA-KOM d.o.o.

Image

EU projekti

UREĐENJE DIJELA ULICE IVANA MAŽURANIĆA

Image

NABAVA SPREMNIKA ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE KOMUNALNOG OTPADA

Image

PROGRAM ''ZAŽELI'' - ''BRIŽNE ŽENE PODRAVSKE''

Image

DJEČJI VRTIĆ

Image

MONTAŽNE TRIBINE PODRAVSKE SESVETE

Image

PROGRAM ''ZAŽELI'' - ''POMOĆ JE MOĆ''

Image

IZGRADNJA NOGOSTUPA U ULICI TRG KRALJA TOMISLAVA

Image

UREĐENJE CIKLOTURISTIČKIH ODMORIŠTA - PODRAVSKE SESVETE - PITOMAČA

Image

IZGRADNJA MOSTA NA VODOTOKU ''KOPANJEK'' - ZAMJENSKA GRADNJA

Image

ADAPTACIJA DRUŠTVENOG DOMA U PODRAVSKIM SESVETAMA

Image

NABAVA TRAKTORA I PRIKLJUČAKA ZA OBAVLJANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI

Image

OBNOVA PROMETNICE U ULICI J.J. ŠTROSMAJERA U PODRAVSKIM SESVETAMA

Image

UGRADNJA VERTIKALNO PODIZNE PLATFORME NA JAVNOJ ZGRADI DRUŠTVENE NAMJENE U PODRAVSKIM SESVETAMA

Image

UREĐENJE ULICA U CENTRU NASELJA PODRAVSKIH SESVETA

Image

POLIVALENTNI DOM

Image
© 2018 Općina Podravske Sesvete. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg